Contributiebedragen

Onderstaande tabel bevat de contributiebedragen voor seizoen 2019 - 2020.

  Contributie CKV Animo Geldermalsen 
  2019-2020 2019-2020
Leeftijd per maand per jaar
1 - 5* € 7,05 € 84,60
6 - 11  € 14,00 € 168,00
12 - 15 € 16,05 € 192,60
16 - 18 € 20,30 € 243,60
19 en ouder € 23,00 € 276,00
Zaal-lid ** € 17,85 € 214,20
Kombifit-lid € 11,35 € 136,20
Niet spelend lid € 7,75 € 93,00
 
* Kangoeroe-leden worden ter stimulering van de korfbalsport vrijgesteld van contributie.
**Zaal-leden betalen een vast bedrag per jaar, dit kan verspreid worden over 12 maanden.
 
Tijdens de Algemene ledenvergadering op maandag 12 juni 2017 is door de leden ingestemd met de laatste verhoging m.i.v. seizoen 2017 - 2018.

Contributie reglement CKV Animo

Leden van korfbal vereniging CKV Animo verplichten zich door lid te worden van de vereniging tot het betalen van contributie.

Vaststelling contributie:
Voor aanvang van het nieuwe speelseizoen, startend op 1 juli en eindigend op 30 juni van het volgende kalenderjaar, wordt de hoogte van de contributie vastgesteld en aan de leden bekendgemaakt via de website en het Kontaktje.
De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de CPI (consumenten prijsindex) medio  mei zoals gepubliceerd door het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek). Indien de het bestuur hiervan wenst af te wijken wordt hiertoe een voorstel ter goedkeuring aan de ALV (algemene ledenvergadering) voorgelegd.

De contributie verschilt per type lid en leeftijdscategorie, waarbij de leeftijd op 1 januari bepalend is.

Nieuwe leden betalen contributie vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van aanmelding.

Voor de contributie inning onderscheiden we spelende leden (veld en zaal), zaalleden (spelen alleen in de zaal) en niet spelende leden.

Zaalleden betalen ongeacht de duur van het lidmaatschap altijd het jaarbedrag aan contributie.

De spelende leden worden ingedeeld naar  volgende leeftijdscategorieën:

0 t/m   5 jaar
6 t/m 11 jaar
12 t/m 15 jaar
16 t/m 18 jaar
19 jaar en ouder

Contributie inning:
Om aan haar maandelijkse vaste verplichtingen te kunnen voldoen is het van belang een constante stroom van inkomsten te hebben. Om deze redenen dient de contributie maandelijks vooraf te worden betaald en uiterlijk op 1edag van elke maand te zijn bijgeschreven op de bankrekening nummer NL67 RABO 0321 2121 18 t.n.v. CKV Animo.
Ingeval van achterstand ontvangt het betreffende lid een betalingsherinnering. Bij contributie achterstand van twee maanden of meer wordt het lid uitgesloten van deelname aan verenigingsactiviteiten (competitie-/oefenwedstrijden, (selectie)trainingen,  overige door de vereniging georganiseerde activiteiten). Het lid of zijn/haar ouders/verzorgers worden door de penningmeester schriftelijk over de uitsluiting geïnformeerd.  Zodra de achterstallige contributie is bijgeschreven op de bankrekening van CKV Animo zal de penningmeester het lid informeren dat de uitsluiting is opgeheven.

Sociaalbeleid: Indien een lid of zijn/haar ouders/verzorgers in een situatie verkeren waardoor de contributie niet kan worden betaald, kan hierover vertrouwelijk contact worden opgenomen met de penningmeester. In goed overleg kan dan een passende oplossing worden gezocht.

Vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering  juni 2011